پایگاه مقاومت بسیج حضرت محمد رسول الله(ص)
 
دوشنبه 27 آذر 1396 -

رای به سایت :
87
محبوب

برگزاری جلسه پایگاه
برگزاری جلسه پایگاه
    تاریخ› پنجشنبه 23 آذر 1396 - 19:09

این جلسه باحضور پرشور بسیجیان پایگاه و اساتید مجرب برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین
برگزاری حلقه های صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 23 آذر 1396 - 19:03

این حلقه ها باحضورپرشوربسیجیان پایگاه برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین
برگزاری حلقه های صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 02 آذر 1396 - 00:03

این حلقه ها با حضورپرشور بسیجیان پایگاه واساتید مجرب برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین مورخ 96.8.24
برگزاری حلقه های صالحین مورخ 96.8.24
    تاریخ› پنجشنبه 25 آبان 1396 - 12:35

این حلقه ها باحضوربسیجیان پایگاه و اساتید مجرب برگزار گردید.

برگزاری جلسه پایگاه مورخ 96.8.17
برگزاری جلسه پایگاه مورخ 96.8.17
    تاریخ› پنجشنبه 18 آبان 1396 - 14:08

این جلسه باحضور پرشور بسیجیان پایگاه برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین مورخ 96.8.10
برگزاری حلقه های صالحین مورخ 96.8.10
    تاریخ› دوشنبه 15 آبان 1396 - 13:10

این حلقه ها باحضور بسیجیان پایگاه و اساتید مجرب برگزار گردید.

برگزاری جلسه پایگاه مورخ96.8.10
برگزاری جلسه پایگاه مورخ96.8.10
    تاریخ› دوشنبه 15 آبان 1396 - 12:48

این جلسه باحضور مرشور بسیحیان پایگاه برگزار گردید

برگزاری جلسه پایگاه وحلقه های صالحین مورخ96.6.8
برگزاری جلسه پایگاه وحلقه های صالحین مورخ96.6.8
    تاریخ› پنجشنبه 09 شهريور 1396 - 09:44

این جلسات همراه باحضورهمیشگی بسیجیان پایگاه واساتید مجرب برگرارگردید.

برگزاری اردوی صالحین شهید حججی واقع دراردوگاه شهدای هفتم تیررامسر
برگزاری اردوی صالحین شهید حججی واقع دراردوگاه شهدای هفتم تیررامسر
    تاریخ› دوشنبه 06 شهريور 1396 - 10:06

روزچهارم

برگزاری حلقه های صالحین
برگزاری حلقه های صالحین
    تاریخ› یکشنبه 05 شهريور 1396 - 20:12

این حلقه هاباحضورمسئول اظلا عات حوزه 203 امین الله برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین وجلسه پایگاه مورخ96.5.25
برگزاری حلقه های صالحین وجلسه پایگاه مورخ96.5.25
    تاریخ› شنبه 28 مرداد 1396 - 17:29

این حلقه ها باحضورپرشوربسیجیان پایگاه واساتید مجرب برگرارگردید.

حلقه های صالحین
حلقه های صالحین
    تاریخ› چهارشنبه 14 تير 1396 - 21:00

حلقه های صالحین باحضوراساتید مجرب برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین مورخ95/12/18
برگزاری حلقه های صالحین مورخ95/12/18
    تاریخ› پنجشنبه 19 اسفند 1395 - 18:17

این حلقه ها با حضوراساتید مجرب و بحث وگفتگو میان بسیجان پایگاه پیرامون مسائل مختلف برگزارگردید.

برگزاری جلسه پایگاه مورخ 95/12/18
برگزاری جلسه پایگاه مورخ 95/12/18
    تاریخ› پنجشنبه 19 اسفند 1395 - 18:09

دراین جلسه بسیجیان پایگاه حضورپرشوری داشتند.

برگزاری چهاردهمین جلسه بصیرتی
برگزاری چهاردهمین جلسه بصیرتی
    تاریخ› سه شنبه 17 اسفند 1395 - 12:23

این جلسه باسخنرانی حاج آقا سجادی وحضورپرشور بسیجیان پایگاه برگزارگردید.

برگزاری سیزدهمین جلسه بصیرتی باحضور جناب آقای حسین شریعت مداری
برگزاری سیزدهمین جلسه بصیرتی باحضور جناب آقای حسین شریعت مداری
    تاریخ› پنجشنبه 05 اسفند 1395 - 13:42

دراین جلسه بسیجیان دریادل حضور پرشوری داشتند.

برگزاری جلسه پایگاه مورخ95/11/27
برگزاری جلسه پایگاه مورخ95/11/27
    تاریخ› پنجشنبه 28 بهمن 1395 - 17:50

دراین جلسه بسیجیان پایگاه حضورپرشوری داشتند.

برگزاری حلقه های صالحین مورخ95/11/27
برگزاری حلقه های صالحین مورخ95/11/27
    تاریخ› پنجشنبه 28 بهمن 1395 - 17:46

این حلقه ها باحضورپرشور بسیجیان پایگاه واساتید مجرب برگزارگردید.

غرفه جذب
غرفه جذب
    تاریخ› شنبه 23 بهمن 1395 - 16:42

برقراری غرفه جذب بسیج درراهپیمایی22بهمن به همت مسئول محترم نیروی انسانی حوزه 203 امین الله که پایگاه مقاومت بسیج حضرت محمدرسول الله(ص)دربحث جذب بسیجی ،نیز درآن غرفه فعالت به سزایی داشت.

برگزاری یازدهمین جلسه بصیرتی
برگزاری یازدهمین جلسه بصیرتی
    تاریخ› پنجشنبه 21 بهمن 1395 - 17:57

این جلسه باسخنرانی فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج حضرت ولیعصر(عج)برگزارگردید.

1 2